Voorwaarden website

  • Auteursrecht

De website van Barbetkennel Milliers de Boucles, hierna te noemen Milliers de Boucles, is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Milliers de Boucles. Het gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten jegens Milliers de Boucles in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

  • Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze website, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Aan deze website van Barbetkennel Milliers de Boucles, hierna te noemen Milliers de Boucles, is veel zorg besteed. Een en ander garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Milliers de Boucles behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Milliers de Boucles aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Milliers de Boucles aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Milliers de Boucles garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.